برگشت درآمدمدارس درماه آذر95  

امروز سرانه برگشت درآمدمدارس وکانونهاوسالنها ودرمانگاه به شرح ذیل به حساب واریزشد .


ردیف
نام آموزشگاه یا مجتمع آموزشی
عنوان پرداخت
محل درج مبلغ سرانه به ریال 

1
تربیت
برگشت درآمد
3,810,000

2
بقیه الله
برگشت درآمد
600,000

3
الزهرا
برگشت درآمد
1,440,000

4
امام جعفر صادق
برگشت درآمد
1,200,000

5
شهید محمد واحدی
برگشت درآمد
720,000

6
سالن ورزشی شهید قاسمی
برگشت درآمد
2,040,000

7
سهیل
برگشت درآمد
2,880,000

8
تقوا
برگشت درآمد
1,440,000

9
درخشنده سنقری
برگشت درآمد
360,000

10
پروی

ادامه مطلب  

 

آیت الله جوادی آملی: ظهور عشق، در گرو مشاهده زیبایی است
انسانها در رسیدن به لقای الهی همانند آبهای متفاوتی هستند که هر یک به سوی دریا روانند. رودخانه های بزرگ تا وسط دریا پیش می روند، ولی جویبارهای کوچک فقط به کنار آن می رسند.
 *یکی از ویژگی های سلوک الی الله، هدف و مقصد نهایی را در خدای نا متناهی دیدن است. بنابر این راه به سوی او نیز نا محدود است و انسان در هر راهی گام بردارد، تکوینا به خدا می رسد،؛ لیکن او اسمای حسنای فراوانی دارد، برخی به لقا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1